THONBURI UNIVERSITY

00:19 0 Comments
อดีต..ปัจจุบัน..สู่อนาคตที่มหาวิทยาลัยธนบุรี

                มหาวิทยาลัยธนบุรี  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน  นักศึกษาทุกคนที่ได้สำเร็จการศึกษา  ในระดับหนึ่งแล้ว  ก้าวต่อไป  คือการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ในแต่ละสาขาวิชาชีพ  ที่ตนเองถนัดอย่างเต็มภาคภูมิ

               มหาวิทยาลัยธนบุรี  เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  ในหลายสาขาวิชา  จะให้ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนักศึกษาจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ  และการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มหาวิทยาลัยฯ  จะเป็นบ้านใหม่ให้กับนักศึกษาที่ให้ความอบอุ่น  และความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และการดำรงชีวิตของนักศึกษา

                มหาวิทยาลัยธนบุรีมีความแน่วแน่ที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  ใช้ชีวิตในการเป็นนักศึกษาอย่างมีความสุข  ปลอดภัยทุกด้าน  การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำเป็นต้องสร้างความพร้อมทั้งด้านวิชาการอย่างเข้มข้นเพื่อนำไปใช้ในชีวิต  และสามารถประกอบ  พัฒนาตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติในที่สุด

Unknown

ผู้ประกาศข่าว