การประกันคุณภาพหลักสูตร

1.   การบริหารหลักสูตร
                1.1      แต่งตั้งคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
                1.2      จัดให้มีการวิเคราะห์หลักสูตรในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
                1.3      จัดให้มีการประเมินหลักสูตร และนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง/พัฒนารายวิชาต่อไป
                1.4      ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ  5 ปี

2.   ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ปีการศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
1.    อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อยร้อยละ 80      มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
X
X
X
X
X
2.    มีรายละเอียดของหลักสูตรสอดคล้องกับแผน และมคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
X
X
X
X
X
3.    มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อน การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
X
X
X
X
X
4.    จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ ทุกรายวิชา
X
X
X
X
X
5.    จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (ประยุกต์ใช้     ตามแบบ มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
X
X
X
X
X
6.    มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน        ผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25      ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
X
X
X
X
X
7.    มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน   การดำเนินงานที่รายงานในข้อ 5  ปีที่แล้ว                                  

X
X
X
X
8.    อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน

X
X
X
X
X
9.    อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
X
X
X
X
X
10.  จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
X
X
X
X
X
11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน    การสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา และในภาพรวมของ       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
X
X
X
X
X
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
10
11
11
11
11
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
8
9
9
9
9

คำอธิบาย  เครื่องหมาย X  คือตัวบ่งชี้ที่ต้องประเมินในปีการศึกษานั้นๆ
                             
สรุปเกณฑ์ประเมิน
                หลักสูตร/รายวิชาในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน  ดังนี้ 
                1.    ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5)  มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  และ
                2.    มีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้ร่วมในแต่ละปี