การพัฒนาลักษณะพิเศษของนักศึกษาคุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม    และจิตอาสา
1) การสอนสอดแทรกในทุกรายวิชา
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือค่ายอาสาพัฒนา
3) ใช้กรณีศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีในการสื่อสาร
1) จัดกิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี  เช่น การรับส่งข้อความผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์          การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอในลักษณะ  ปากเปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน เป็นต้น
2) จัดให้เรียนรายวิชาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3) จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ