คำอธิบายรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษย์สัมพันธ์  

005000  มนุษย์สัมพันธ์                                                                       3(3-0-6)
005000  Human Relation                                                                                                        
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี
                ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม  อิทธิพลและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีบทบาทต่อบุคคลและกลุ่ม  ศิลปะการพูด การสนทนา การฟังและการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม  การติดต่อสื่อสาร  และการพัฒนาบุคลิกภาพในการสร้างมนุษยสัมพันธ์

005001   สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า                                           1(1-0-2)   
005001    Information Services and Study Fundamentals
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี
ศึกษาความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ การจัดเก็บ  การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ  รูปแบบการเขียนรายงานทางวิชาการ  การเขียนรายการอ้างอิง การนำเสนอสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในงานบริการต่างๆ ของห้องสมุด   ตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติ   ที่ดี  และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้


005002   ศิลปวัฒนธรรม                                                                                         3(3-0-6)                               
005002   Art and Culture
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี
 ศึกษาลักษณะและโครงสร้างของสังคม ความหมาย คุณค่า ความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ศึกษารูปแบบของศาสนาและความเชื่อ รวมถึงแนวคิดของ     คนไทยต่อเรื่องต่างๆ อันนำมาซึ่งการสร้างศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นหลัก

005003   อารยธรรม                                                                                                 3(3-0-6)
005003    Civilization
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี
ศึกษาพัฒนาการทางอารยธรรมในภูมิภาคต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน         การถ่ายทอดและเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ อันส่งผลต่อสภาพบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เน้นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมไทย

005004   มนุษย์กับดนตรี                                                                        3(3-0-6)                                   
005004   Man and Music
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
                ศึกษาประเภทและชนิดของเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ  ทั้งของไทยและสากล  ความเข้าใจองค์ประกอบของดนตรีอันเป็นพื้นฐานแก่การฟังผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมัย  รวมทั้งอัจฉริยะของคีตกวีบางคน

005005   มนุษย์กับวรรณกรรม                                                                3(3-0-6)
005005   Man and  Literary Works  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี
                ศึกษาเกี่ยวกับกำเนิด รูปแบบ  วิวัฒนาการ  และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะของวรรณคดีประเภทต่างๆ  กวีนิพนธ์ บทละคร เรื่องสั้น และนวนิยาย  การศึกษาจะเน้นถึงการวิเคราะห์แนวความคิด ปรัชญา อุดมการณ์ ค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งจำลองไว้ในวรรณกรรมนั้นๆ             เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความคิด และการตีความหมายในแง่มุมต่าง ๆ ในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งทัศนคติ       โลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ และศรัทธาของผู้ประพันธ์ โดยเชื่อมโยงให้สัมพันธ์กับปัจจุบัน

005006   จริยศาสตร์ โลกทัศน์ และการดำรงชีวิต                                3(3-0-6)                                   
005006    Moral Vision and Life Style
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                ลักษณะ แนวทางและเป้าหมายของการดำเนินชีวิต ทัศนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ทัศนคติของปรัชญาเมธีตะวันออกและตะวันตกที่สำคัญบางท่าน เกณฑ์ตัดสินความดี คุณธรรม จริยธรรม คุณความดีและการกระทำความดี การวิเคราะห์ตรวจสอบความคิดและความเชื่อของตนด้วยเหตุผล การอุทิศตนเพื่อรับใช้สังคม ความสำคัญของจารีตประเพณีและกฎหมายที่มีต่อการดำเนินชีวิต บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำรงชีวิต การเลือกการดำเนินชีวิตในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

005007   ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง                               1(0-2-4)                                    
005007   Study Skills and Self-Development Skills
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
                ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  การปรับตัวด้านการเรียน  การสร้างความเชื่อมั่น ความภาคภูมิในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม การร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และทำงานร่วมกับหมู่คณะ การพัฒนาจิตใจ การจัดการอารมณ์กับความเครียดอย่างถูกต้อง รวมทั้งรู้จักใช้ความคิด วิจารณญาณและหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

005008   พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     1(0-2-4)                      
005008   Physical Education for Quality of Life
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
                ความรู้และทักษะทั่วไปเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อความเข้มแข็งสมบูรณ์ของสุขภาพกายและจิตใจ กิจกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

005009   ภูมิปัญญาไทย                                                                           3(3-0-6)
005009   Thai Folk Wisdom
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
                ศึกษาความหมายและขอบข่ายของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาไทยกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประเภทของภูมิปัญญาไทย องค์ประกอบของการเกิดภูมิปัญญาไทย ปัจจัยสี่กับการดำรงชีพของคนในภูมิภาคต่างๆ  คุณค่าการสืบสาน การเผยแพร่และการปรับใช้ภูมิปัญญาไทยในสภาวการณ์ปัจจุบัน005010   ศาสนศึกษาและธรรมปฏิบัติ                                                    3(3-0-6)                                     
005010   Religious Studies and Moral Practice
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
                ลักษณะทั่วไปของศาสนา คุณค่าและอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อการดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีต  ศึกษา ประเด็นปัญหาร่วมสมัย อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้อง การดำรงตนให้เหมาะสมตามหลักคำสอนของศาสนา การเข้าอบรมโครงการพัฒนาร่างกาย จิตใจและปัญญา เพื่อฝึกปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีศิลปะในการดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

005011   ปรัชญากับชีวิต                                                                                           3(3-0-6)
005011   Philosophy and Life
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
                ทฤษฎี  แนวคิด  หลักการและคุณประโยชน์ของปรัชญา  การวิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นต่างๆ     ในชีวิตและเหตุการณ์แวดล้อม  การนำแนวคิดทางจริยธรรม  ศีลธรรม  และปรัชญาไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

006001   สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  3(3-0-6)
006001   Society Economy Politics and Government in Democratic System
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาพัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะ โครงสร้างสถาบันทางสังคม ปัญหาทางสังคม และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย ลักษณะ โครงสร้าง  รูปแบบ การพัฒนา และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  การปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความหมาย ความสำคัญ ของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

006002   กฎหมายเบื้องต้น                                                                    3(3-0-6)
006002    Introduction to Law
วิชาบังคับก่อนไม่มี
                ความหมาย  บ่อเกิด  ระบบและประเภทของกฎหมาย การจัดทำกฎหมาย  ความสำคัญของกฎหมายต่อบุคคลและสังคม หลักกฎหมายในส่วนที่จำเป็นสำหรับประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษากฎหมายเฉพาะเรื่องต่อไป


006003   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     3(3-0-6)               
006003    Psychology for Quality of Life
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                หลักการและข้อเท็จจริงจากงานวิจัยของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและองค์ประกอบที่สำคัญทางจิตวิทยา เช่น การเรียนรู้ อารมณ์และความรู้สึก การจูงใจ บุคลิกภาพ ความทรงจำ สติสัมปชัญญะ เชาวน์ปัญญา และกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม ที่เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจพฤติกรรม              ทำนายพฤติกรรม และควบคุมพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนการนำจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ  ด้านสร้างสัมพันธภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้มีความสุข

006004   จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม                                          3(3-0-6)                                                
006004   Business and Industrial Psychology
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี
                ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร และการทำงานในองค์กร ความเป็นมาของจิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์งาน การประเมินการทำงาน การคัดเลือกการจัดตำแหน่งงาน การจัดการอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน พฤติกรรมส่งเสริมการทำงานและการถ่วงงาน  แนวความคิดที่สำคัญของจิตวิทยาและการนำจิตวิทยามาประยุกต์กับปัญหาที่น่าสนใจ เช่น เจตคติ แรงจูงใจ ความคับข้องใจ ความปลอดภัย การขัดแย้ง การคัดเลือกการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นกลุ่ม ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ที่ปัญหาสุขภาพอาจเกี่ยวข้องกับการทำงาน

006005    การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ              3(3-0-6)              
006005    Environmental and Natura Resources Management
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี
                กฎเกณฑ์ทั่วไปของระบบนิเวศน์  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม  การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  มลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000

006007   เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน                                    3(3-0-6)
006007   Sufficient Economy and Community Business
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ความหมาย แนวคิด วิธีการและรูปแบบเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง และธุรกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ


006010   การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                           3(3-0-6)
006010   Personality Development
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
                ศึกษาถึงการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก  ในด้านการพัฒนาลักษณะนิสัยส่วนตัว  การวางตัวอย่างเหมาะสม  การสร้างมนุษยสัมพันธ์  มารยาทสังคม  วัฒนธรรมและประเพณีไทย  วิธีการบำรุงรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ  การดูแลรักษาร่างกายส่วนต่าง ๆ การแต่งกายที่เหมาะสม  กิริยาท่าทาง  ตลอดจนฝึกทักษะการพูดเพื่อบุคลิกภาพที่ดี
006011  ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ                                                        3(3-0-6)
006011  Introduction to Business
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
                แนวคิดในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจต่างๆ ความสำคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม สภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ ความสำคัญระหว่างหน้าที่ต่างๆของธุรกิจ โดยเน้นถึงบทบาทของแต่ละหน้าที่ต่างๆ และจริยธรรมของการประกอบธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น
00 6012    การเงินส่วนบุคคล                                                                 3(3-0-6)
00 6012    Personal Finance      
วิชาบังคับก่อน ไม่มี    
ศึกษาถึงทักษะการจัดการเงินของบุคคลว่าด้วยเรื่องการจัดหาเงินรายได้ เพื่อมาใช้ในการดำรงชีพของบุคคล ขณะเดียวกันจะต้องหาวิธีการหรือเทคนิคของการใช้จ่ายเงิน การออมและการลงทุนของบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดอิสรภาพทางการเงิน (Financial  Freedom) โดยศึกษาในรายละเอียดของเทคนิคต่างๆ ในการหารายได้ (Earning) และการวางแผนภาษีสำหรับบุคคล  การใช้จ่ายเงิน (Spending) การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดทำงบประมาณ และการบริหารหนี้สินและเครดิตส่วนบุคคล  การออมเงิน(Saving) การลงทุน (Investing) โดยใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ทันสมัย และเหมาะสมในแต่ละบุคคล
006013   การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                                    3(3-0-6)
006013   Management and Entrepreneurship
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึกษาความหมาย  บทบาทลักษณะพื้นฐานของธุรกิจ  ความหมายและแนวคิดของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  ได้แก่  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคลากร  บริหารสำนักงาน  แนวทางการประกอบธุรกิจ  เอกสารทางธุรกิจ  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม  และการเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ  ตลอดจนคุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้ประกอบการที่ดี
00 6014   ธนบุรีศึกษา                                                                                        1(2-0-4)
00 6014    Thonburi Studies
                ศึกษาประวัติความเป็นมาของกรุงธนบุรี จากอดีตถึงปัจจุบัน สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง              การปกครอง สังคม  ศิลปวัฒนธรรม ชุมชน อาชีพ ประวัติบุคคลสำคัญ พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  การสถาปนากรุงธนบุรี สร้างจิตสำนึก รักและหวงแหนท้องถิ่นของตน สร้างความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทย และมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อตั้งในเขตหนองแขม       ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรุงธนบุรี

กลุ่มวิชาภาษา

007000   ทักษะการสื่อสารภาษาไทย                                         3(3-0-6)                                              
007000   Communication Skill in Thai
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                        ศึกษาพัฒนาการของภาษาไทย ความสำคัญของภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจำวัน      ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การฟังเพื่อจับใจความ การพูดในที่ประชุม การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เพื่อหาความรู้  ฝึกทักษะการเขียนรูปแบบต่างๆ เช่น ความเรียง การเขียนบันทึกข้อความ รายงานการประชุม จดหมายราชการ การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ทั้งฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสาร

007006   ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ                                3(2-2-5)
007006   English for Presentations
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
                ศึกษาและพัฒนาทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะด้านการเขียนโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ การจัดเตรียมเค้าโครงของเรื่องที่จะนำเสนอตามขั้นตอน ฝึกการวางแผนการนำเสนอ  ศึกษาแหล่งข้อมูลและวิธีการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบเข้ามาช่วย  เช่น การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ฝึกการใช้อุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอตามชนิดของข้อมูล และรูปแบบในการนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ  รวมถึงศึกษาวิธีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังก่อนการนำเสนอ

007010   ภาษาญี่ปุ่น 1                                                                     3(2-2-5)
007010    Japanese 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                การศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาญี่ปุ่นในด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะรูปประโยคพื้นฐานที่ใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นไม่ซับซ้อน ฝึกออกเสียงคำภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้อง ฝึกบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีคำศัพท์และรูปประโยคที่ไม่ซับซ้อน ฝึกการเขียนประโยคง่ายๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ฝึกการอ่านและเข้าใจข้อความภาษาญี่ปุ่นสั้นๆ

007011   ภาษาญี่ปุ่น 2                                                                    3(2-2-5)
007011  Japanese 2
วิชาบังคับก่อน : ต้องผ่านวิชา 007010  ภาษาญี่ปุ่น 1       
หลักไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น ต่อจากวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การติดต่อ และการสอบถามข้อมูล เป็นต้น ฝึกการอ่านออกเสียงรูปประโยค ฝึกทักษะการฟังบทสนทนาซึ่งมีโครงสร้างที่เชื่อมโยงประสานกัน ฝึกการอ่านบทความภาษาญี่ปุ่นเพื่อจับใจความสำคัญได้อย่างถูกต้อง

007012  ภาษาจีน 1                                                                         3(2-2-5)
007012   Chinese  1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัทอักษรจีนและการผสมสัทอักษรจีน เพื่อให้เกิดเสียงอ่าน ตัวอักษรจีนตามระบบสัทศาสตร์จีน       ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน เรียนรู้คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันและระบบไวยากรณ์พื้นฐาน   ฝึกออกเสียงคำภาษาจีนให้ถูกต้อง ฝึกบทสนทนาภาษาจีนซึ่งมีคำศัพท์และรูปประโยคที่ไม่ซับซ้อน ฝึกการเขียนประโยคง่ายๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ฝึกการอ่านและเข้าใจข้อความภาษาจีนสั้นๆ

007013   ภาษาจีน 2                                                                         3(2-2-5)
007013   Chinese  2
วิชาบังคับก่อน : ต้องผ่านวิชา 007012  ภาษาจีน 1       
หลักไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานของภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น ต่อจากภาษาจีน 1 ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การติดต่อ และการสอบถามข้อมูล เป็นต้น ฝึกการอ่านออกเสียงรูปประโยค ฝึกทักษะการฟังบทสนทนาซึ่งมีโครงสร้างที่เชื่อมโยงประสานกัน  ฝึกการอ่านและเข้าใจบทความภาษาจีนที่มีประโยคเชื่อมโยงประสานกัน  เพื่อจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง

007015  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                                          3(2-2-5)       
007015  English for Everyday Life
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                การศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน เช่น การพูดทักทาย การแนะนำตัวเอง การพูดโทรศัพท์ การคุยโต้ตอบกับผู้อื่นเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีคำศัพท์และรูปประโยคที่ไม่ซับซ้อน การฝึกออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การบรรยายลักษณะของสิ่งต่างๆ รอบตัว การอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันและอนาคต การเขียนข้อความอย่างง่าย โดยใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกการอ่านและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ

007016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                3(2-2-5)
007016   English for Communication
                การศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้  โดยเน้นทักษะการฟัง  พูด เพื่อการตีความและสรุปความ  การให้เหตุผลการอ่านเพื่อตีความและสรุปความ  การฝึกเขียนความเรียงสั้นๆ  ในลักษณะรูปประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น  ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านออกเสียงแบบรูปประโยค  การฟังบทสนทนาซึ่งมีโครงสร้างที่เชื่อมโยงประสานกัน  เพื่อจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง
                       
007017   ภาษาอังกฤษสำหรับการฟัง และพูด                                3 (2-2-5)
007017   English for Listening and Speaking
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี
                ฝึกฝนและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยเน้นการพัฒนาทักษะในด้านการฟัง และการพูด   ศึกษาการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษและรูปแบบของภาษาที่ไม่ซับซ้อน  เป็นประโยชน์สำหรับในการสนทนาในชีวิตจริง รวมทั้งฝึกทักษะทางด้านการพูดและการฟังในห้องปฏิบัติการทางภาษา
00 7018   การอ่านภาษาอังกฤษ                                                       3 (2-2-5)
00 7018   Reading English
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
                ศึกษากลวิธีและเทคนิคเบื้องต้นในการอ่านที่หลากหลายในระดับหนึ่งย่อหน้า ได้แก่ การใช้พจนานุกรมหาความหมายของคำศัพท์  การเดาความหมายของคำศัพท์ โดยดูจากส่วนประกอบของคำศัพท์ ฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้จากโครงสร้างโดยเน้นการฝึกฝนเรียนรู้จากหลักการอ่านเพื่อเป็นรูปแบบในการพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆต่อไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


007019   ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 1                                           3(2-2-5)
007019    English for Careers 1
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี
                ศึกษาและพัฒนาทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ฝึกเทคนิคการอ่าน  อ่านเพื่อจับใจความ  และสรุปจากบทความ  เอกสาร  วารสารและตำราที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาชีพ  การฟังและการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพ  เรียนรู้โครงสร้างและศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ  การเขียนบรรยาย  และการนำเสนอผลงาน
007020   ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 2                                             3(2-2-5)
007020    English for Careers 2
วิชาบังคับก่อน  :  ต้องผ่านวิชา 007019 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 1
                ศึกษาและพัฒนาทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ฝึกทักษะการอ่านบทความ  วารสาร  ตำรา  และสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น  รวมถึงการเรียนรู้โครงสร้างและคำศัพท์เพิ่มเติม  การฟังและสรุปเรื่องที่ฟัง  การอ่านคู่มือในการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงาน  ฝึกการติดต่อสื่อความหมายในภาษาอังกฤษ  เช่น  การเขียนบทคัดย่อ  การเขียนใบสมัคร  การเขียนประวัติ  การเขียนจดหมาย  การตอบสัมภาษณ์  การเขียนบันทึก  และการนำเสนอปากเปล่า

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

008000   คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                 3(3-0-6)
008000   General Mathematics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                ความรู้ระบบจำนวนจริง การแก้สมการและอสมการ เรขาคณิตวิเคราะห์ เมตริกซ์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการอินทิเกรตเบื้องต้นและการประยุกต์

008001    สถิติทั่วไป                                                                              3(3-0-6)
008001    General Statistics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร สุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย


008002   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต                   3(3-0-6)
008002   Sciences and Technology for Quality of Life
วิชาบังคับก่อน  ไม่มี
                การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้  ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับ     การดำรงชีวิต พลังงานทดแทน ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ใช้     ในชีวิตประจำวัน และผลกระทบของการใช้สารเคมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้เทคโนโลยี            เพื่ออนาคตที่เหมาะสม

008003   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ               3(2-2-5)
008003  Computer and Information Technology Fundamentals

                ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประวัติของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวล์เว็บ  จริยธรรมและสังคมไซเบอร์  เพื่อประยุกต์ใช้      ในงาน โปรแกรมสำเร็จรูปด้านสังคมออนไลน์