การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1      การประเมินกลยุทธ์การสอน
ประเมินจากการวางแผนการสอนโดยการวิเคราะห์ มคอ. 3  ประเมินจากความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์  การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนของนักศึกษา  ให้นักศึกษาจัดอันดับประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน เพื่อนำไปใช้วางแผนพัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนต่อไป
1.2      การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ประเมินจากการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  การสังเกตการสอนของหัวหน้าสาขาวิชา คณบดี หรือกรรมการนิเทศการสอน  การจัดทำแบบทดสอบผลการเรียนรู้ของอาจารย์  
2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประเมินโดยวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต  ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
3.   การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

ประเมินตามตัวบ่งชี้ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน  คณาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรืออื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง 4 ค