แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

ด้านคุณธรรม  จริยธรรม
- มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีจิตสาธารณ รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม
- มีภาวะผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี เคารพในระเบียบ และกฎเกณฑ์ของสังคม 
- สามารถแยกแยะความถูกต้องและไม่ถูกต้องทางคุณธรรม จริยธรรมได้
- ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญต่อการดำรงตน และการปฏิบัติงาน

 ด้านความรู้
- มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของหลักการที่เป็นพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
- สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาศึกษาทั่วไปกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
- มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ หรือจากงานวิจัย

ด้านทักษะทางปัญญา                
- สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูล/แหล่งเรียนรู้       ที่หลากหลาย  เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ
- รู้จักตนเอง มีความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- มีทักษะความผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ได้อย่างเหมาะสม
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  รู้จักปรับตัว สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคี และจัดการความขัดแย้งในกลุ่ม หรือองค์กรอย่างเหมาะสม
- มีความรับผิดชอบในการทำงานเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร และสังคม

ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถิติเบื้องต้น มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
- สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้
- มีทักษะในการใช้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ และการแสวงหาความรู้


แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)

จุดสีดำ = ความรับผิดชอบหลัก           จุดสีขาว = ความรับผิดชอบรอง